CS504070 — Service-Oriented Architecture

Hướng Dẫn Nộp Đồ Án Môn Học

Hướng Dẫn

 • Các nhóm nộp báo cáo và mã nguồn của Đồ Án Môn Học (ĐAMH) sau khi đã điều chỉnh theo hướng dẫn của giảng viên.
 • Bài nộp bao gồm:
  1. Báo cáo (LaTex + PDF)
  2. Mã nguồn chương trình và tập tin README
  3. Phiếu ghi nhận điều chỉnh ĐAMH (theo mẫu tại mục Resources)
  4. Video trình bày những điều chỉnh của ĐAMH (không bắt buộc)
 • Các nhóm ghi nhận chi tiết những điều chỉnh, cải tiến của ĐAMH vào phiếu ghi nhận điều chỉnh. Đây là cơ sở để GV có thể xem xét điều chỉnh điểm ĐAMH. Nếu không có điều chỉnh ĐAMH, thì không cần nộp phiếu ghi nhận điều chỉnh.
 • Các nhóm có thể nộp kèm Video trình bày để diễn đạt chi tiết hơn những điều chỉnh, cải tiến của ĐAMH. Nếu có, các nhóm cung cấp đường dẫn đến Video (YouTube/Google Drive/Microsoft OneDrive/...), và cần đảm bảo GV có thể xem và tải về được.


Thời Gian

 • Hạn chót nộp ĐAMH: 11:59 PM - 13/12/2022
 • Lưu ý: ĐAMH chỉ nộp một (01) lần, do vậy, các nhóm sẽ chỉ nộp ĐAMH sau khi báo cáo và đã điều chỉnh, bổ sung theo góp ý của GV.
 • Môn học chỉ thu bài qua biểu mẫu Google Form, và sẽ không giải quyết những trường hợp nộp qua email hoặc nộp trễ. Những trường hợp không nộp ĐAMH hoặc nộp trễ sẽ bị ghi nhận điểm V cho điểm QT2Cuối Kỳ.


Google Form

 • Google Form: https://forms.gle/TFVjBV8r5t8mHPsT8
 • Nên sử dụng tài khoản Gmail cá nhân để truy cập biểu mẫu Google Form.
 • Bài nộp nén theo định dạng ZIP và đặt tên theo mẫu MaNhomBC.zip, ví dụ 47.zip hoặc 03.zip.
 • Phiếu ghi nhận điều chỉnh dùng định dạng DOCX (hoặc PDF) và đặt tên theo mẫu PDC-MaNhomBC.docx, ví dụ PDC-47.docx hoặc PDC-03.docx.
 • Dung lượng tập tin báo cáo và mã nguồn của ĐAMH tối đa 100 MB, và tối đa 10 MB cho phiếu ghi nhận điều chỉnh.
 • Chỉ MỘT thành viên của nhóm đại diện cả nhóm để nộp bài thông qua Google Form.
 • Các nhóm kiểm tra kỹ thông tin về nhập liệu trước khi nộp biểu mẫu.


Resources

 • Phiếu ghi nhận điều chỉnh ĐAMH
 • Danh sách nộp ĐAMH [Cập nhật đến Dec-14-2022 3:44 PM]